باله
در باله در کنار تمرکز بر روی حرکات باید به صدای موسیقی خوب گوش داد تا هماهنگی بین حرکات و ریتم آهنگ برقرار شود. در باله ، گوش دادن به موسیقی همراه با حرکات موزون یک فعالیت شادی هست که شاید تنها هدف رقیصدن در آن نباشد بلکه کودک شما با تمرکز بر روی حرکت […]