مقطع شیرخوار ( ۶ ماه تا ۲ سال )
۶ ماه تا ۲ سالگروه سنی
12ظرفیت کلاس
مقطع شیرخوار ( ۶ ماه تا ۲ سال )
مقطع شیرخوار در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی جهت نگهداری کودکان این سن با رعایت تغذیه و بهداشت صحیح که این کودکان دارای غذای جداگانه و سروقت می‌باشند. سوپ و یک نوع پلو با آب مرغ یا گوشت غذاهای جانبی هستند که برای این پروه از کودکان در نظر […]