آموزش و بازی شطرنج به کودکان باعث ایجاد حس مسئولیت پذیری و افزایش قدرت پذیرش اشتباه در آنها میشود.بازی شطرنج باعث ایجاد یک الگوی فکری منظم و درست در کودک و افزایش هوش، انعطاف پذیری و درک و پذیرش قوانین میشود.

شطرنج – توسط مهد تهیه میشود