مقطع دبستان در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. نگهداری فرزندان شما بصورت نیمه وقت(بعد از زمان مدرسه) همراه با ناهار گرم و عصرانه با سرویس رایگان از مدرسه تا مهد با همراهی مربیان و معلمان با تجربه برای کمک به انجام تکالیف و کمک های درسی به فرزندان شما در ساعات حضور در ماهبد.مقطع دبستان در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. نگهداری فرزندان شما بصورت نیمه وقت(بعد از زمان مدرسه) همراه با ناهار گرم و عصرانه با سرویس رایگان از مدرسه تا مهد با همراهی مربیان و معلمان با تجربه برای کمک به انجام تکالیف و کمک های درسی به فرزندان شما در ساعات حضور در ماهبد.مقطع دبستان در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. نگهداری فرزندان شما بصورت نیمه وقت(بعد از زمان مدرسه) همراه با ناهار گرم و عصرانه با سرویس رایگان از مدرسه تا مهد با همراهی مربیان و معلمان با تجربه برای کمک به انجام تکالیف و کمک های درسی به فرزندان شما در ساعات حضور در ماهبد.