مقطع شیرخوار ( ۶ ماه تا ۲ سال )
۶ ماه تا ۲ سالگروه سنی
12ظرفیت کلاس

مقطع شیرخوار در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی جهت نگهداری کودکان این سن با رعایت تغذیه و بهداشت صحیح که این کودکان دارای غذای جداگانه و سروقت می‌باشند. سوپ و یک نوع پلو با آب مرغ یا گوشت غذاهای جانبی هستند که برای این پروه از کودکان در نظر گرفته شده است.مادرانی که ساعت شیر دهی دارند می توانند در ساعات مقرر جهت تغذیه کودک خود در مهد کودک  ماهبد حضور داشته باشند.آموزش ها در محدوده سنی ۶ ماه تا ۲ سال بوده و قصه خوانی و شعر خوانی به زبان فارسی و انگلیسی برای کودکان درنظر گرفته شده است.