مقطع پیش آمادگی در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد.در این کلاس کتاب های آموزشی و پروژه زمین آموزش داده می شود.اکثر کودکان در این گروه سنی ۴ تا ۵ سال با آموزش های موسیقی و چرتکه و روباتیک آۀشنا میشوند و در دوره های تکمیلی مهدکودک ماهبد شرکت می کنند.