برای گذر از عصراطلاعات و ورود به دنیای آینده می‌بایستی کودکان را توانمند، خلاق، ارتباط گر و مسلط به فناوری‌های جدید روز تربیت کرد،آن چنان که دارای انگیزش بالا بوده و از شوق زندگی کردن برخوردار باشند تا بتوانند در دنیای پر رقابت و پیچیده آینده تاب تحمل داشته و موفق شوند.