در کلاس آموزش چرتکه تلاش میشود تا با استفاده از تمرکز و قدرت خیال کودکان آموزش‌ها صورت بگیرد ، آموزش‌هایی‌ از قبیل سریع پاسخ دادن در هنگام سوال و تحریک در برابر اعداد و ارقام،گوش دادن و محاسبه کردن و تقویت قدرت تمرکز و حافظه، دیدن و محاسبه کردن اعداد و همچنین کمک به پاسخگوئی،نتیجه گیری و قضاوت درباره مسائل در کودکان است .

پك چرتكه – توسط مهد تهیه میشود