زهرا گلورزی

مربی پیش آمادگی

مدرک تحصیلی : لیسانس هنر

سابقه کار: ۸سال سابقه مربیگری

مدارک و دوره ها :

دارای مدرک مربیگری دوره ی اول و دوره ی دوم

دارای گواهینامه بهداشت و اصناف

دارای کارت بهداشت

دارای گواهینامه دوره ی کمک های اولیه

دارای گواهینامه ایمنی آتش نشانی

برو به کلاس های زهرا گلورزی نمایش