کارکنان ما شامل یک مربی و یک دستیار با تجربه در مراقبت و نگهداری از کودکان و فرزندان شما در طول روز هستند

همه کارکنان دسترسی به فرصت های حرفه ای دارند که شامل برنامه های آموزشی، روانشناسی و برنامه های توسعه حرفه ای کارشان است.